GGz Curaçao

Wie zijn wij?

De Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGz Curaçao) is als moederstichting verantwoordelijk voor het waarborgen van de samenhang in zorgaanbod van een aantal zorginstellingen die actief zijn op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

GGz Curaçao bestuurt en geeft ondersteuning aan:

Deze stichtingen bieden hun diensten aan de samenleving van Curaçao en beschikken gezamenlijk over rond de 300 medewerkers

Onze missie

Wij beschouwen alle mensen als gelijkwaardig, ook al zijn de onderlinge verschillen groot. Iedereen zoekt geluk, liefde, erkenning en voldoening. Iedereen heeft daar recht op, ook mensen die vanwege psychische problemen niet op eigen kracht inhoud kunnen geven aan een gelukkig en zinvol bestaan.

GGz Curaçao richt zich op behoud, herstel en bevordering van de geestelijke gezondheid van mensen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek én van hen die risico lopen deze problematiek te ontwikkelen, en komt op voor alle randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om dit te bereiken.

In ons werk laten wij ons leiden door de statement:

Samen werken aan groei en herstel

Onze visie

Onze visie is opgebouwd uit tien onderdelen:

  1. De geestelijke gezondheidszorg op Curaçao wordt aangeboden vanuit een samenhangend geheel aan zorgvoorzieningen. Deze zorgvoorzieningen zijn organisatorisch ondergebracht binnen diverse werkstichtingen. GGz Curaçao voorziet in het bestuur van deze stichtingen en waarborgt op deze wijze de onderlinge samenhang en afstemming. Hierbij wordt erkend dat de diverse werkstichtingen hun eigen cliëntgroepen bedienen en een zekere speelruimte nodig hebben om op eigen wijze in te kunnen spelen op de vraag van deze cliëntgroepen.
  2. GGz Curaçao levert haar werkstichtingen een volledig scala van ondersteunende diensten en wel zodanig dat zij hiermee tegemoetkomt aan de verwachtingen die de werkstichtingen hebben aangaande het niveau van deze dienstverlening. Er is dus sprake van een klant-leverancier relatie.
  3. Binnen de grenzen van wat haalbaar is, werken de werkstichtingen van GGz Curaçao goed samen met alle voor de doelgroep relevante stakeholders. Onder deze stakeholders verstaan we in ieder geval het sociaal netwerk van de cliënt, werkgevers, bedrijven en scholen, zorgverleners en maatschappelijke organisaties.
  4. De begeleiding aan personen met psychische problematiek is gericht op groei en herstel en wel zodanig dat deze personen hun bestaan (weer) als gelukkig en zinvol kunnen ervaren. Het centraal stellen van de cliënt met herstel als doel en rehabilitatie als methode vormt hierbij het kenmerk. Er wordt ingezet op het (her)integreren van de cliënt in de samenleving.
  5. Alle werkstichtingen van GGz Curaçao geven inhoud aan het begrip ‘helende omgeving’. Een helende omgeving wordt gecreëerd door rustgevende gebouwen en een vriendelijke inrichting hiervan. Ook een actieve betrokkenheid van de familie en de gemeenschap maakt deel uit van een helende omgeving. De rol die medewerkers kunnen spelen bij het stimuleren van deze omgeving krijgt veel aandacht.
  6. GGz Curaçao en haar werkstichtingen leveren producten en diensten op hoog niveau en voldoen daarmee aan de verwachtingen die klanten, overheid en financiers aan hen stellen. Behalve de zorgverlening aan cliënten wordt hierbij ook gedacht aan het verlenen van diensten aan andere partijen waaronder collega-zorginstellingen.
  7. Waar relevant en zinvol richten de werkstichtingen van GGz Curaçao zich op het voorkomen van psychische problematiek bij kwetsbare groepen. Dit vanuit de gedachte dat vroegtijdig signaleren en interveniëren de cliënt en zijn omgeving het beste dienen.
  8. Innovaties binnen het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg volgen deels uit het monitoren van internationale ontwikkelingen en het vaststellen van de mogelijke betekenis ervan voor GGz Curaçao, haar werkstichtingen en hun doelgroepen.
  9. GGz Curaçao heeft in haar beleid aandacht voor het verantwoord en innovatief omgaan met de tot haar beschikbaar staande bronnen. Zij onderkent het belang van een zorgvuldige aanwending van financiële middelen en in haar personeelsbeleid laat zij zich leiden door principes van goed werkgeverschap. Hiernaast wenst GGz Curaçao een maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen door het toepassen van ideeën in het kader van een groene economie, dat wil zeggen het duurzaam omgaan met beschikbare hulpbronnen.
  10. Medewerkers werken samen in een cultuur die veilig is. Een dergelijke cultuur kenmerkt zich doordat medewerkers zich vrij voelen om kritisch te kijken naar hun eigen handelen en dat van een ander en dit ook bespreekbaar te maken om hier vervolgens met elkaar van te (kunnen) leren. Medewerkers willen ook dat cliënten in veilige handen zijn. Het bieden van veilige zorg aan cliënten vormt een gezamenlijk doel van alle medewerkers.

Onze kernwaarden

De stichting hanteert een ethisch kompas dat richting geeft aan de manier waarop we werken binnen onze zorgstichtingen. Dit kompas omvat een drietal kernwaarden, die in lijn zijn met onze visie en helpen onze doelstellingen te realiseren.

Betrokkenheid

We zijn betrokken bij cliënten, collega’s en de samenleving. Vanuit een gevoel van saamhorigheid en gelijkwaardigheid dragen we bij aan de missie van GGZ Curaçao.

Bekwaamheid

We zijn bekwaam in ons vak. Cliënten en collega’s weten wat ze van ons mogen verwachten. En we leren continu om onze kennis op niveau te houden

Betrouwbaarheid

We zijn betrouwbaar. Afspraak is afspraak. We doen wat cliënten en collega’s van ons mogen verwachten.

De organisatie in beeld

De dagelijkse leiding is in handen van de Algemeen Directeur, de heer Henk Kamsteeg.

GGz Curaçao kent een Raad van Toezicht model. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten, in het eigen reglement en dat van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur en beoordeelt (de leden van) de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw. Gisène Schorea (voorzitter)
Mevrouw. Dinaida Sluis-Bazoer (lid)
Mevrouw. Jenniver Haimé (lid)
De heer. Benedict Bito (lid)
De heer. Elger Jacobus (lid)