Yudaboyu

Wie zijn wij?

Onze missie

Kinder- en jeugdpsychiatrie is een medisch specialisme dat zich richt op het onderzoeken en het behandelen van individuele denk-, gevoels- en gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren.

Yudaboyu biedt psychiatrische en psychologische behandelingen, en zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun familie. Zij draagt bij aan het bewerkstelligen van een optimale ontwikkeling van het kind of de jongere in een omgeving die veilig en stabiel is. Yudaboyu hanteert een integrale benadering van behandeling, waarbij samenwerken en interactie met het netwerk van de cliënt en betrokken instanties centraal staan. Educatie, diagnostiek, behandeling, begeleiding en crisisinterventie zijn haar belangrijkste taken.

De missiestatement van Yudaboyu luidt:

Samen veilig ontwikkelen

Onze zorgvisie
  1. Yudaboyu biedt kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek en hun omgeving een compleet en professioneel zorgaanbod. Een behandeling kan pas effectief zijn als het hele netwerk rondom de jongere hierbij betrokken is.
  2. Yudaboyu is als tweedelijnszorginstelling erkend door overheid en financiers. Voor huisartsen is Yudaboyu de meest voor de hand liggende instantie om kinderen en jeugdigen met een (vermoede) psychiatrische problematiek naar te verwijzen voor screening, diagnostiek en behandeling. Aan de hand van een eerste inschatting van de problematiek bepaalt Yudaboyu of zij de aangewezen plek is voor diagnostiek en behandeling, of dat doorververwijzen naar eerstelijnszorg wenselijk is.
  3. Het zorgaanbod is uitgebreid en bestaat uit: een polikliniek, een ambulante behandeling thuis, een deeltijdbehandeling op locatie, en plekken voor een crisisopname en een klinische opname in een veilige omgeving.
  4. Yudaboyu legt het accent op systeemgericht werken tijdens de behandeling. Tijdens de behandeling staan de krachten, mogelijkheden en behoeften van de cliënt centraal. De behandeling vindt plaats in relatie met de omgeving, dus samen met het gezin, de familie en school. Ook tijdens deeltijd- en crisisopname wordt intensief samengewerkt binnen het netwerk, zodat een terugkeer naar huis een grotere kans van slagen heeft. Het streven is dat een jongere zoveel mogelijk de eigen school blijft volgen, zodat het contact met de buitenwereld, familie en vrienden, niet wordt verbroken.
  5. Het waarborgen van een (zo) veilig (mogelijk) klimaat voor het kind vormt het eerste criterium bij de keuze voor een behandeling en de wijze van samenwerken tussen alle ondersteuners in het netwerk. Wij werken volgens de methode ‘Signs of safety’ samen.
  6. De voorkeur gaat uit naar de ambulante behandelvormen (poliklinisch, ambulante behandeling en deeltijdbehandeling), waarbij de jongere thuis kan blijven wonen. Een crisisopname of klinische opname maakt altijd onderdeel uit van een langer ambulant behandeltraject. Een opname vindt alleen voor een korte periode plaats en uitsluitend als met andere behandelingen onvoldoende resultaat is bereikt, waardoor een intensievere diagnostiek en/of behandeling nodig is. Na ontslag uit de crisisopname pakt het ambulante behandelteam de zorg weer op. Een vermenging van volwassenen en jeugdigen tijdens een crisis- op klinische opname is niet wenselijk. De nog te realiseren voorziening voor crisisopname voor kinderen en jeugdigen dient ruimtelijk gescheiden te zijn van de klinische accommodatie voor volwassenen.
  7. De kinder- en jeugdpsychiatrie sluit naadloos aan op de volwassenenpsychiatrie (transitiepsychiatrie). Dit is belangrijk voor jongeren met chronische psychiatrische problematiek die de volwassen leeftijd bereiken. Yudaboyu heeft in dit kader met Klinika Capriles afspraken gemaakt over de wijze waarop deze transitie voor cliënten zo optimaal mogelijk kan verlopen.
Onze kernwaarden

De stichting hanteert een ethisch kompas dat richting geeft aan de manier waarop we werken binnen onze zorgstichtingen. Dit kompas omvat een drietal kernwaarden, die in lijn zijn met onze visie en helpen onze doelstellingen te realiseren. Dit zijn ook de kernwaarden van GGZ Curaçao.

Betrokkenheid

We zijn betrokken bij cliënten, collega’s en de samenleving. Vanuit een gevoel van saamhorigheid en gelijkwaardigheid dragen we bij aan waar Yudaboyu voor staat.

Bekwaamheid

We zijn bekwaam in ons vak. Cliënten en collega’s weten wat ze van ons mogen verwachten. En we leren continu om onze kennis op niveau te houden

Betrouwbaarheid

We zijn betrouwbaar. Afspraak is afspraak. We doen wat cliënten en collega’s van ons mogen verwachten.