Over Klínika Capriles

Wie zijn wij?

De stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Klínika Capriles biedt behandeling, begeleiding en zorg aan mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problematiek.

Onze missie

In de behandeling en ondersteunende begeleiding die Klinika Capriles haar cliënten biedt, richt zij zich op behoud, herstel en bevordering van de kwaliteit van leven van personen met een psychische problemen. In ons werk laten wij ons leiden door het missiestatement:

Samen werken aan groei en herstel

Samen werken 

Met ‘samen werken’ doelen wij op de wijze waarop wij met de cliënt werken aan zijn herstel. In de behandeling en begeleiding zoeken wij samen met de cliënt én zijn netwerk naar een zo goed mogelijke aansluiting bij zijn wensen en behoeften.

Onze medewerkers staan hierbij naast de cliënt, zonder voor hem te bepalen wat hij moet doen. De zorgverleners rondom de cliënt werken interdisciplinair. Familie en andere steunpilaren in het netwerk van de cliënt worden meegenomen in de behandeling en begeleiding. 

Groei 

Wij richten ons op de gehele mens en niet alleen op zijn beperkingen en problemen. We gaan uit van wat mensen kunnen. Wij bieden een cliënt de kans om zijn talenten te benutten en ontwikkelen. Het versterken van de eigen kracht van de cliënt staat centraal. Dit komt tot uiting in het streven naar een zo zelfstandig en volwaardig mogelijk leven voor de cliënt, en een zo optimaal mogelijke deelname aan de samenleving. 

Herstel 

De ondersteuning die wij bieden aan een cliënt met psychische problemen is in eerste instantie gericht op herstel. Herstel is het geven van nieuwe zin en betekenis aan het leven na het ontstaan van psychische problemen, en is niet altijd hetzelfde als genezing. Het levensverhaal van de cliënt staat centraal. Hij kan aangeven wat herstel voor hem betekent en hoe hij dit wil bewerkstelligen. Samen bespreken cliënt en behandelaar hoe deze doelen kunnen worden bereikt.

Onze visie
  1. Als onderdeel van GGz Curaçao richt Klinika Capriles zich met haar ambulante en klinische behandelvormen op behoud en herstel van de kwaliteit van leven van haar cliënten. Het doel is mensen met psychische problemen te ondersteunen, zodat zij hun bestaan weer als gelukkig en zinvol gaan ervaren. De cliënt staat centraal. Onze rehabilitatie methode helpt de cliënt zijn wensen en mogelijkheden te onderzoeken op het gebied van wonen, werken, leren, vrije tijd en sociale contacten.
  2. Klinika Capriles werkt veel samen met stakeholders. Onder de stakeholders verstaan we mensen uit het netwerk van de cliënt, zoals de huisarts, het ziekenhuis, soms justitie en politie, en andere zorgaanbieders waar een cliënt soms mee te maken krijgt. We staan voor een integrale zorgaanpak, waarbij stakeholders afspraken maken over de na te streven doelen voor een cliënt.
  3. Klinika Capriles is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis en heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van bepaalde groepen cliënten. Denk bijvoorbeeld aan de behandeling van mensen met psychoses. Andere belangrijke groepen zijn ouderen, verslaafden en mensen met een verstandelijke beperking. De kennis en ervaring wordt zowel ambulant (in de thuisomgeving) als klinisch (bij behandeling in het ziekenhuis) ingezet. Wij delen onze expertise met instellingen zoals Fundashon Verriet, Stichting Birgen di Rosario, Fundashon di Maneho pa Adikshon en Mental Health Caribbean (Bonaire). 
  4. Klinika Capriles biedt op haar locatie aan haar cliënten forensische zorg met beveiligingsniveau 2. Cliënten die zorg nodig hebben op beveiligingsniveau 3 worden in de toekomst behandeld buiten het terrein van Klinika Capriles. Dit gebeurt dan in een besloten setting, waar de bewegingsvrijheid van de cliënt beperkt is. Het volledige behandel- en therapieaanbod is ook binnen deze beveiligde omgeving aanwezig. Een behandeling kan daar starten of doorgaan als de cliënt daartoe in staat is.
  5. De ambulante voorzieningen worden uitgebreid met het doel om mensen zoveel mogelijk thuis te behandelen. De crisisdienst biedt bijvoorbeeld hulp aan mensen in psychische nood, met als doel een opname in de kliniek te voorkomen. Het aantal bedden voor volwassenen is dan teruggebracht tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum. Dat is voldoende om aan de vraag vanuit de samenleving te voldoen.
  6. De behandeling van de cliënten in de kliniek wordt geboden in een ‘helende omgeving’, een omgeving die positief bijdraagt aan het herstel. De gebouwen en terreinen zijn zo ingericht dat er een ontspannen en plezierige sfeer heerst. Ook een actieve betrokkenheid van de familie en de gemeenschap maakt deel uit van deze helende omgeving.
  7. Naast een helende omgeving is er een veilige cultuur nodig. Medewerkers werken samen aan een cultuur waarin alle mensen, medewerkers en cliënten, zich veilig kunnen voelen. Medewerkers kijken daarom kritisch naar hun werkwijzen. Ze maken onveilige situaties bespreekbaar en leren met elkaar hoe het beter kan. Cliënten kunnen erop vertrouwen dat zij in veilige handen zijn. Veiligheid een zeer belangrijke voorwaarde voor cliënten om te kunnen herstellen en groeien.
Onze kernwaarden

De stichting hanteert een ethisch kompas dat richting geeft aan de manier waarop we werken binnen onze zorgstichtingen. Dit kompas omvat een drietal kernwaarden, die in lijn zijn met onze visie en helpen onze doelstellingen te realiseren. Dit zijn ook de kernwaarden van GGZ Curaçao.

Betrokkenheid

We zijn betrokken bij cliënten, collega’s en de samenleving. Vanuit een gevoel van saamhorigheid en gelijkwaardigheid dragen we bij aan de missie van GGZ Curaçao.

Bekwaamheid

We zijn bekwaam in ons vak. Cliënten en collega’s weten wat ze van ons mogen verwachten. En we leren continu om onze kennis op niveau te houden

Betrouwbaarheid

We zijn betrouwbaar. Afspraak is afspraak. We doen wat cliënten en collega’s van ons mogen verwachten.